V samotnej zápisnici zo zasadania komisie pre rozvoj mestských častí je viditeľných niekoľko bodov, ktoré sa týkajú práve nášho sídliska.

* podanie podnetu občianskymi radami na navýšenie financovania výborov späť na 1,50€ na občana,

* podaná sťažnosť a poukázanie na zlý stav komunikácií a chodníkov v mestskej časti Fončorda, Moskovská ulica,

* v súvislosti so statickou dopravou je potrebné upraviť parkovanie v mestskej časti Fončorda.
Nahliadnite: zapisnica_z_krmc_-_12.10.2015

 

Fončorda a zasadanie komisie pre rozvoj MsČ.