Prílohou k zápisnici zo zasadnutia OR Fončorda 9/2019 je mapa Fončordy rozdelená na 7 častí. Každú z nich má na starosti jeden poslanec MZ za mestskú časť. Pridelenie je možné nájsť v dolnej časti mapy. Viac info nájdete v septembrovej zápisnici.

Rozdelenie zodpovednosti fončorďáckych poslancov